Reglement

1 Plaats

A. De club heeft als lokaal ’t Hoekske, Sint- Germanusplein 1, 8800 Roeselare-Beveren.
B. Het clublokaal is de plaats van vertrek en aankomst. Daar wordt op een lijst aangeduid wie de rit meefietst.

2 Wie kan clublid worden?

A. De club staat open voor alle personen die de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben.
B. Elke persoon die zich aansluit, wordt geacht het clubreglement te kennen en na te leven. Als bevestiging hiervan wordt gevraagd het reglement te ondertekenen. Voor minderjarigen moet een wettelijke voogd het reglement ondertekenen.
C. Iedereen kan genieten van 2 proefritten. Daarna dient men zich aan te sluiten.

3 Verkeersreglement (wegcode art. 43 is strikt van toepassing)

A. Volgens de wegcode is elke fietser alleen of in groep altijd een individuele weggebruiker. Daarom wordt elk lid van onze club geacht de wegcode te kennen en te volgen.
B. De wegkapiteins en het bestuur waken over het goede verloop van de ritten. Wij vragen dan ook de signalen op te volgen: 1x kort: verandering van richting, 2x lang: stoppen pech. Signalen van de auto: 1x kort: voorbijrijdende voertuigen, 1x lang: vertragen, 2x lang: stoppen.
C. Wielertoeristen die in een groep van minstens 15 tot hooguit 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen; zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven (wegcode art. 43 bis.2.1. wielertoerisme in groep).
D. Wielertoeristen die met twee naast elkaar rijden, mogen alleen van de rechter rijstrook gebruik maken. Indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is, mogen zij niet meer dan de breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen (wegcode art. 43 bis. 4. wielertoerisme in groep).
E. Wielertoeristen die de rijbaan volgen mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het niet mogelijk is om te kruisen. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig (wegcode art. 43.2).
F. Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers is, moeten de fietsers die zich op het fietspad bevinden, deze gebruiken (wegcode art. 43.3).
G. De fietshelm is niet verplicht zolang de wet hem niet verplicht, maar hij is zeker een aanrader.
H. Er wordt vertrokken aan het lokaal als iedereen klaar is, inclusief de volgwagen. Wie thuis pech heeft of onderweg naar het lokaal kan desnoods per auto naar het lokaal komen en daar een reservewiel op zijn fiets monteren. Er wordt echter vertrokken op het voorziene tijdstip.
I. Bij aankomst aan ’t Hoekske blijft de groep samen. Er wordt dus ook niet gespurt. Eventuele politieboetes voor verkeersovertredingen worden door de desbetreffende wielertoeristen zelf gedragen.

4 Lidgeld

A. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur. Het lidgeld wordt enkel en alleen gebruikt voor de club, o.a.: verzekering (zie art. 6), kledij (zie art. 5) en werkingskosten. Aan wie zijn inschrijving te laat betaalt, wordt een extra bedrag aangerekend.
B. Voor nieuwe leden wordt als instap een hoger bedrag gevraagd, en dit voor de uitrusting (zie art. 5). Dit bedrag kan door hen terugverdiend worden naar rato van € 1 per gereden rit in de clubuitrusting bij de heren, en naar rato van € 1,50 per gereden rit bij de dames, en dit tot er door de club een nieuwe kledijset wordt besteld, met een maximum van € 35 per seizoen, over maximaal 4 seizoenen en met een maximum van € 140. Dit bedrag wordt hen uitgekeerd na inschrijving voor het jaar erop.
C. Via een brief of e-mail wordt meegedeeld wat de tarieven zijn. Het lidgeld kan enkel betaald worden door overschrijving of storting op rekeningnummer: BE22 7380 1454 2847.

5 Kledij

A. Elk nieuw lid krijgt zijn kledij na betaling van het lidgeld en het extra bedrag voor de kledij (zie art. 4 B). De kledij kan pas verkregen worden na bestelling tenzij ze direct uit voorraad beschikbaar is.
B. Wanneer een clublid schade oploopt aan kledij bij een rit buiten de clubkalender kan hij enkel nieuwe kledij krijgen mits betaling van de waarde van de kledij.

6 Verzekering

A. Ieder lid dat tijdig zijn of haar betaling heeft uitgevoerd is verzekerd (zie art. 4).
B. Ieder lid moet voor zichzelf uitmaken of hij/zij zich individueel extra laat verzekeren voor lichamelijke ongevallen, eventueel een dagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid en/of een opleg voor medische kosten.
C. Het bestuur, baankapitein en wegkapitein zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

7 Baankapitein

A. Alle ritten, andere dan VBR-ritten, worden gereden onder leiding van een baankapitein. De baankapitein wordt aangesteld door het bestuur.
B. De taak van baankapitein bestaat er in een gemoedelijk tempo aan te geven zodat iedereen op een verantwoorde manier kan meefietsen alsook de groep in ordentelijke en veilige wijze te leiden. Er wordt dan ook verwacht van de leden dat ze de baankapitein vooraan laten fietsen zodat hij zijn taak kan uitvoeren.

8 Wegkapitein

A. Voor iedere rit wordt er tevens een wegkapitein aangesteld. De wegkapitein duidt de weg aan die moet gevolgd worden. Bij uitgestippelde ritten worden vanzelfsprekend de aanduidingen gevolgd.
B. Een geprogrammeerde rit kan zowel voor als tijdens de rit gewijzigd worden, bv. bij slecht weer.

9 Pech

A. Bij pech wordt door alle deelnemers halt gehouden. Een handje toesteken waar nodig is altijd welkom.
B. De volgwagen heeft reservewielen mee ter vervanging van een lekke band. Die moeten tegen de volgende rit weer in de volgwagen zitten.

10 Scorebord en punten

A. Er wordt enkel een punt toegekend voor een rit als er kan worden gestart met minstens 4 leden. Ook als men een langere rally wil rijden dan aangegeven op de kalender (bv. 120 km in plaats van de voorziene 90 km) of als men een ander tempo wil aanhouden dan de groep, moet dit gebeuren met ten minste 4 leden om een punt toegekend te krijgen.
B. Om een punt te krijgen, moet men starten aan ’t Hoekske, in de clubuitrusting rijden en minstens de helft van de rit afleggen. Die laatste voorwaarde vervalt bij onherstelbare schade of een ongeval die tot opgave nopen. Bij de rit die in het weekend van de clubuitstap valt, vervalt de minimumvereiste van 4 leden. Op de dag van gemeentelijke, Vlaamse, federale of Europese verkiezingen wordt er geen punt toegekend.
Uitzondering bij extreem weer: Als er bij extreem weer 1 groep al is vertrokken, mag de andere groep vertrekken met 2 personen (en dus niet met het normaal vereiste minimum van 4 personen). Sowieso moet er dan worden vertrokken ten laatste een half uur na het startuur dat voorzien is op de kalender. Als er effectief wordt gereden, moet minstens de helft van het voorziene aantal kilometers op de kalender worden afgelegd. Al deze voorwaarden moet zijn vervuld opdat de gereden rit recht kan geven op een punt voor het kampioenschap.
C.  Heren mogen meefietsen bij het damesteam, maar alleen een dame kan kampioen worden.
D. Iedere rit geeft recht op 1 kruisje op het scorebord, dit enkel ter informatie. Nadat de kruisjes voor de desbetreffende ritten op het scorebord zijn ingevuld, moeten eventuele opmerkingen of klachten binnen 4 weken worden bezorgd aan het bestuur. Daarna zijn ze niet meer ontvankelijk.
E. Wie met de volgwagen rijdt op de voor hem of haar geplande datum, krijgt ook een punt. Een clublid mag één keer van datum verwisselen met een ander clublid (datum op datum), zonder zijn punt voor het kampioenschap te verliezen.

11 Betaling vóór aanvang van elke rit

A. Vóór aanvang van de rit wordt er betaald: bij de A’s en B’s is dat € 4 bij een gewone rit of sterrit en € 6 bij een rally van VBR, VWB, Leiedal of Cycling Vlaanderen. In deze prijs is begrepen: 2 consumpties en desgevallend het inschrijvingsgeld ter plaatse. Wie bij een sterrit een stempel wil, betaalt daar zelf voor bij. Bij de dames wordt € 2,20 inschrijving gevraagd en wordt 1 consumptiebon gegeven. Bij speciale ritten met verhoogd inschrijvingsgeld, kan het hogere bedrag aan het lid worden doorgerekend. Als ’t Hoekske de prijzen van de consumpties verhoogt, kan het bestuur de inschrijvingsprijs optrekken.
B. Wie ’s morgens te laat komt om in te schrijven, betaalt ’s middags of eventueel de week nadien het verschuldigde bedrag.

12 Internet

A.  Er is een website aangemaakt: www.beverensportief.be. Daar vindt u het rittenschema en andere informatie.

13 Reglement volgwagen

A. De volgwagen van de club is bereikbaar op 0487 416 000.
B. Het bestuur kan een vervanger aanduiden om met de volgwagen te rijden. De sleutel kan worden afgehaald in het lokaal of bij Johan Lanckriet. Wie met de volgwagen moet rijden, komt die ’s morgens halen en plaatst hem na de rit ook terug. Deze persoon vult ook het rittenblad in.
C. Wie niet op de voor hem voorziene datum kan rijden, zoekt zelf een vervanger (binnen of buiten de club). Een clublid mag één keer van datum verwisselen met een ander clublid (datum op datum), zonder zijn punt te verliezen voor het kampioenschap. In noodgevallen wordt iemand van het bestuur verwittigd.
D. Wie met de volgwagen rijdt, betaalt geen inschrijving en krijgt twee drankbonnen als vergoeding
E. Het bestuur duidt aan met welke groep (A’s of B’s) de volgwagen(s) meerijdt(en).

14 Kampioen

A. Om de kampioen(en) aan te duiden, wordt 1 punt toegekend per genummerde rit op de kalender (zie punt 10). Bij gelijke stand kunnen er meerdere kampioenen zijn.
B. De kampioen krijgt een trofee en/of een medaille. (Geld)prijzen zijn in principe niet voorzien.